Általános Szerződési Feltételek | docu tools Magyarország Kft.

1. Általános

1.1 A docu tools Magyarország Kft., 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 11. fszt. 1. (következőkben “docu tools”), a projekt dokumentáció és hibakezelés területén szoftverfejlesztői, értékesítési, és kezelői tevékenységet végez.

1.2 A szerződő felek (következőkben “ügyfél”) társaságok a Ptk § 3.88-3.93 meghatározottak szerint vagy magánszemélyek, amelyekkel a docu tools szerződést köt az 1.1 pontban meghatározott területeken történő szolgáltatások nyújtására.

2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

2.1 Az Általános Szerződési Feltételek (következőkben ÁSZF) kizárólagosan érvényesek a docu tools és ügyfele közötti összes tranzakcióra beleértve a tesztidőszak alatt nyújtott ingyenes szolgáltatásokat is.

2.2 Az ügyfél által támasztott, a docu tools ÁSZF-nek ellentmondó feltételek csak akkor hatályosak, ha ezek elfogadásáról a docu tools írásban egyértelmű nyilatkozatot tesz.

2.3 Az ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően az aktuálisan érvényes docu tools árlisták (melyek elérhetők a www.docu-tools.hu weboldalon) és minden más egyénileg köttetett szerződéses rendelkezés, melyről írásban, érvényes aláírással megállapodás született tekintendők érvényesnek. A docu tools által tett informális nyilatkozatok (beleértve az e-mailt, mint csatornát) nem tekinthetők kötelező érvényűnek kivéve, ha erről a docu tools vagy egy ügyfél által kötött megegyezés másként nem rendelkezik.

2.4 A docu tools saját belátása szerint bármikor változtathat az ÁSZF-en. A változásról a docu tools köteles értesíteni az ügyfelet és a változások két hónapot követően érvényessé válnak az ügyfelekre nézve. Az ÁSZF-et érintő változásokról történő tájékoztatást a docu tools e-mailben köteles megtenni. Az ügyfelek jogosultak a változással kapcsolatosan kifogással élni, írásban az e-mail beérkezését követő négy héten belül. Ha az ügyfél nem él kifogással a változtatással kapcsolatban, az elfogadottnak és kötelező érvényűnek minősül. A docu tools a fent említett tájékoztató e-mailben külön kiemeli a változással szembeni kifogás lehetőségét és a jogi következményeket.

3. A docu tools által nyújtott szolgáltatások

3.1 A docu tools szoftvermegoldást kínál szakemberek számára a dokumentálás területén, különös tekintettel az építészetre, építőiparra, létesítménygazdálkodásra és az ingatlanpiacra, továbbá más dokumentáción alapuló területek számára. A szoftvermegoldás (következőkben „termék”) egyedülálló hálózati képességeinek köszönhetően minden érintett számára segít abban, hogy könnyen kezeljenek komplex projekteket. Az ügyfél számára egy szoftver rendszer kerül rendelkezésre bocsátásra, mely több modulból épül fel (amennyiben érvényes), rendszeres frissítés és folyamatos fejlesztés alatt áll. Ha szükségszerű, vagy az ügyfél kérésére további szolgáltatások nyújthatók például: telepítési szolgáltatás, fejlesztés, oktatás, adatmigrációban történő segítségnyújtás, telefonos konzultáció stb.

3.2 A docu tools szoftver felhő alapú megoldásként kerül értékesítésre. A felhő alapú szolgáltatás infrastrukturális hátterét az AWS – Amazon Web Services biztosítja. Minden adat és azok automatikus biztonsági mentései az Európai Unióban kerülnek tárolásra az Amazon adatközpontjában Frankfurtban, Németországban. Minden adat, mely a docu tools használatával kerül létrehozásra egy SSL végponton keresztül kerül le- és feltöltésre a HTTPS protokoll alkalmazásával. Az AWS egy biztonságos, megbízható technológiai platform, tanúsítványokkal és rendszeres audittal, melyek elismertek az iparágban: PCI DDS Level 1, ISO 27001, FISMA Moderate, FedRAMP, HIPAA, SOC 1 (korábban SAS 70 és/vagy SSAE 16) és SOC 2 audit jelentések. A szolgáltatások és az adatközpontok többszintű védelemmel vannak ellátva, amelyek az ügyféladatok integritását és védelmét hivatottak szolgálni.

3.3 A docu tools teljes alkalmazása csak az ügyfél kifejezett kérésére kerülhet lokálisan tárolásra különböző adatszolgáltató központokban, feltéve, ha ezek az adatközpontok megfelelnek a vonatkozó technikai hardver és szoftver követelményeknek. Ezért a szolgáltatásért külön díjat kell fizetni kivéve, ha az ajánlat erről másként nem rendelkezik.

3.4 A docu tools fenntartja a jogot a termék módosítására és minden abból származó specifikáció megszüntetésére, akár technikai vagy működési okból kifolyólag. Erről a docu tools köteles az ügyfelet két hónappal az érvénybe lépés előtt írásban értesíteni, például e-mailben.

4. Az ügyfél kötelezettségei

4.1 Minden ügyfélnek előzetesen regisztrálnia kell a https://cloud.docu.solutions oldalon, meg kell adnia a szükséges adatokat (név, elérhetőség, fizetéssel kapcsolatos részletek) és meg kell határoznia egy fő felhasználót (vállalat tulajdonos) annak érdekében, hogy az ügyfél a docu tools által kínált termékeket használni tudja. A helytelen adatokkal történő regisztráció nem megengedett. A fő felhasználó kizárólag a cégéhez tartozó 18 év feletti munkavállalókat regisztrálhat, mint az ő felelősségi köréhez tartozó felhasználókat, miáltal nincs külön szerződéses kapcsolat köztük és a docu tools között.

4.2 Az ügyfél beleegyezik, hogy nem használ semmiféle olyan technikai eszközt, berendezést vagy adatot, amely megzavarhatja a docu tools rendszerét. Az ügyfél számára kiváltképp nem engedélyezett, hogy saját hatáskörén belül módosításokat végezzen a terméken.

4.3 Az ügyfélnek biztosítania kell, hogy a munkavállalói, valamint a hozzájuk kötődő harmadik felek körültekintéssel kezelik a terméket és védik azt az illetéktelen harmadik felek általi hozzáféréstől. Az ügyfél felelősséggel tartozik a docu tools felé bármilyen az ügyfél vagy megbízottjai által szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért.

4.4 A docu tools termékeivel az ügyfél nem élhet vissza, azokat nem adományozhatja vagy adhatja el harmadik feleknek, és nem kereskedhet velük bármely más módon.

4.5 Ha az ügyfél felelősségéből adódó események miatt szükségessé válik a docu tools-tól beszerzett termék zárolása, úgy az ügyfél felelősséggel tartozik a docu tools felé az ebből fakadó költségekért, továbbá bármely további a szerződésben foglalt költségért.

4.6 Az ügyfél beleegyezik abba, hogy a docu tools megnevezze mint referencia-ügyfelet, ezáltal a docu tools jogosulttá válik az ügyfél logoinak, projekt adatainak használatára.

4.7 Az ügyfél vállalja, hogy nem használja a terméket vagy a nyújtott szolgáltatást és tárhelyet illegális tartalom tárolására és megosztására.

4.8 Az ügyfél kizárólagos felelősséget vállal a törvényi előírásoknak való megfelelés tekintetében a docu tools által rendelkezésre bocsátott termék használatával kapcsolatosan.

4.9 Az ügyfél vállalja, hogy nem használja a terméket, vagy bocsátja azt mások rendelkezésére bármely olyan módon, amellyel harmadik feleket károsíthatna meg, vagy veszélybe sodorhatná a docu tools biztonságos működését. Az ügyfélnek teljes egészében kártalanítania kell a docu tools-t és biztosítania kell a docu tools ártatlanságát a nevezett kötelezettségek megszegéséből adódóan felmerült bármely követelés kapcsán.

4.10 Az ügyfélnek haladéktalanul értesítenie kell a docu tools-t bármilyen a címet vagy más nélkülözhetetlen információt, adatot ért változásról. Ellenkező esetben a docu tools számára a legutolsó érvényes kommunikációs csatornán tett ügyfél nyilatkozatok tekintendők hatályosnak. A helytelen információból, adatból (például hibás könyvelés a rossz számlainformációnak köszönhetően) származó károkat az ügyfélnek kell viselnie.

4.11 Az ügyfél elfogadja, hogy a docu tools is küldhet számára jogilag fontos közleményeket e-mailben, SMS-ben vagy más elektronikus úton, szükség esetén elektronikus aláírással ellátva (érvénnyel a számlákra is).

4.12 A közlemények elfogadottnak tekintendők, amint az ügyfél eléri, megkapja azokat vagy normál körülmények között tudomásul veszi azokat.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1 Az egyes termékekre a szerződéskötés napján érvényes EUR-listaárak vonatkoznak. A deviza-átváltás alapja a szerződés napján érvényes MNB árfolyam.

5.2 Minden egyéb felajánlott szolgáltatással kapcsolatos munka a szolgáltatás napján aktuálisan érvényes árakon, vagy az egyedi megegyezés alapján megállapított áron kerül felszámításra. A szerződésben meghatározott időköltségtől való eltérés, melyért a docu tools nem felelős a tényleges költségek szerint kerül felszámításra.

5.3 Az utazás, napi díj, valamint a szállás költségei külön kerülnek az ügyfélnek kiszámlázásra. Az utazásra fordított idő munkaidőnek minősül.

5.4 Minden ár nettó értékben van feltüntetve (ha az másként nincs jelezve) és a törvényben meghatározott ÁFA és adóterhek hatálya alá esik.

5.5 Amennyiben nem születik külön megegyezés, a licenc díja a rendelés leadását követően azonnal esedékessé válik és előre kell, hogy kifizetésre kerüljön.
A docu tools a következő fizetési lehetőségeket biztosítja ügyfeleinek:

Banki átutalás
5.6 A fizetés beérkezését, vagy a fizetés tényét bizonyító banki bizonylat beérkezését követően a megrendelt termék vagy a megfelelő hozzáférési adatok elküldésre kerülnek az ügyfélnek.

5.7 Az ügyfél késedelmes fizetéseit éves szinten 8,5%-os késedelmi kamat terheli a hátralék összegére vetítve. Elmaradás esetén emlékeztető díj kerül felszámításra, valamint az ügyvédi beavatkozás és a beszedési ügynökség tevékenysége miatt felmerült díjak is kiszámlázásra kerülnek.

5.8 A docu tools fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásait mindössze teljesített fizetés vagy a fizetés tényét igazoló bizonylat (banki bizonylat) bemutatása esetén aktiválja, mindaddig a termék a docu tools tulajdonában marad (még abban az esetben is, ha a termék nem kerül fizikailag a vevő tulajdonába a felhőből történő szolgáltatás miatt). A docu tools felmentésre kerül a teljesítési kötelezettsége alól mindaddig amíg az ügyfél eleget nem tesz fizetési kötelezettségeinek.

5.9 A számlákat elfogadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha az ügyfél részéről nem érkezik velük kapcsolatosan kifogás írásban, a számla kiállítási dátumát követő három hónapon belül továbbá, ha az ügyfél nem kezdeményez jogi lépéseket további két hónapon belül.

5.10 A docu tools jogosult termékei árát egyoldalúan növelni, melyről az ügyfeleket legalább egy hónappal korábban tájékoztatja.

5.11 A megjelölés, hivatkozás nélküli ügyfél fizetések mindig a legrégebbi ügyfél követelésekkel szemben kell, hogy könyvelésre kerüljenek.

5.12 Az ügyfélnek nincs joga követeléseket kiszámlázni a docu tools-al szemben, továbbá az ügyfelet nem illeti meg a visszatartás joga

6. Időtartam és megszüntetés

6.1 Amennyiben az ügyfél havi előfizetéssel rendeli meg a terméket, úgy lemondhatja docu tools előfizetését minden hónap végén, a hónap utolsó napját megelőző egy naptári hét felmondási idővel. Az előfizetés felmondásához egy e-mailt szükséges küldeni az info@docu-tools.hu e-mail címre, melyben az ügyfél kifejezi előfizetésének megszüntetési szándékát.

6.2 A legalább egy éves minimum időtartamra kötött szerződések normál felmondására nincs lehetőség a minimum időtartam alatt. Az ügyfél köteles a teljes minimum időtartamra vonatkozó vételárat megfizetni. A minimum időtartam lejártát követően a szerződés határozatlan idejű szerződésnek minősül. Az ügyfélnek lehetősége van felmondani a szerződést a számlázott időszak (év) végén tizennégy napos felmondási idővel.

6.3 Egyedi megegyezésre írásos formában van lehetőség.

6.4 A docu tools fenntartja a jogot a felhasználói szerződés bármikori felmondására tizennégy napos felmondási idővel, de legkorábban az egyezményes minimum (előfizetési) időtartam lejártakor.

6.5 Rendkívüli felmondás a docu tools részéről azonnali hatállyal – ebben az esetben az ügyfél semmilyen követeléssel nem élhet a docu tools felé – a rendkívüli felmondás a következő feltételek esetén lehetséges:

Az ügyfél helytelen vagy hiányos információt/adatokat szolgáltat vagy nem nyújtja be a szükséges bizonyítékokat/ dokumentumokat.
Az ügyfél legalább tizennégy napos fizetési elmaradásban van. és a fizetési határidő nem kerül meghosszabbításra.
Fizetésképtelenségi eljárást indítottak az ügyféllel szemben.
Megalapozott gyanú merül fel azzal kapcsolatosan, hogy a szolgáltatással visszaélnek (beleértve harmadik feleket is).
6.6 Ahelyett, hogy azonnali hatállyal felmondja a szerződést a docu tools jogosult arra, hogy az ügyféltől garanciákat kérjen (előleg, garancia, bankgarancia egy olyan szervezet részéről, mely erre felhatalmazással rendelkezik az Európai Gazdasági Térségben) ha van ok a felmondásra. Továbbá a docu tools jogosult előleget kérni (például 6 hónap előleg) az ügyféltől, ha a rendkívüli szerződésfelmondás feltételei közül az egyik teljesül.

6.7 A szerződéses viszony teljes megszüntetése esetén a docu tools-nak joga van véglegesen (helyrehozhatatlan módon) törölni minden adatot, amely a docu tools tagság alatt került létrehozásra, a jogviszony megszűnését követő 30 naptári napon belül és bármely törvényben foglalt kötelező megőrzési idő lejártát követően.

7.A hozzáférés felfüggesztése

7.1 A https://cloud.docu.solutions hozzáférés zárolásra kerülhet, ideiglenesen vagy véglegesen, teljes mértékben vagy részlegesen, saját belátás szerint, abban az esetben, ha a jelek kifejezetten arra utalnak, hogy megsértették a használati feltételeket/törvényi előírásokat, vagy ha más jogos érdek fűződik a hozzáférés blokkolásához. Az ügyfél jogos érdekei kerülnek figyelembevételre amikor meghatározásra kerül, hogy letiltásra kerüljön-e egy felhasználói fiók vagy sem.

7.2 Ha a hozzáférés ideiglenesen vagy véglegesen letiltásra kerül az ügyfél hozzáférése vissza lesz vonva, amelyről az ügyfél e-mailben értesítést fog kapni.

7.3 Ha egy fiók ideiglenesen zárolásra került, újra aktiválásra fog kerülni a zárolási periódus lezárultával vagy a zárolási indok irrelevánssá válásával. Erről az ügyfél értesítést fog kapni e-mailben.

7.4 A végérvényesen felfüggesztett hozzáférést nem lehet helyreállítani. A végérvényesen kitiltott személyek végleg kizárásra kerülnek a https://cloud.docu.solutions használatából, és nem regisztrálhatnak a https://cloud.docu.solutions felületen. Ez érvényes mind a fő felhasználóként, mind pedig az al-felhasználóként történő regisztrációra.

8. Garancia és felelősség

8.1 Az ügyfél vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a docu tools szolgáltatásai ne sérüljenek.

8.2 Ha az ügyfél hibát észlelt, vagy kellett volna észlelnie, akkor azt ésszerű határidőn belül, de tizennégy napot soha meg nem haladóan le kell jelentenie. Ellenkező esetben nem érvényesítheti szavatossági igényét magából a hibából eredő károkért, vagy a termék hibájából aódóan.

8.3 Az ügyfélnek ingyenesen segítenie kell a docu tools-t a hibák kijavításában.

8.4 A docu tools nem vállal felelősséget a hibákért, hibás működésért és károkért, melyek a nem megfelelő használatból, a módosított operációs rendszer elemekből, interfészekből, a nem megfelelő szervezeti eszköz és adathordozó használatból (ahol ezek szükségesek) és a rendellenes működési körülményekből (különös tekintettel a rendszer telepítési és tárhellyel kapcsolatos eltéréseire) vagy szállítási sérülésekből erednek.

8.5 A docu tools nem vállal semmiféle garanciát a termék részleges vagy teljes meghibásodása esetén vagy az ügyfél projektjeinek a docu tools termékeinek nem teljesítményre vagy teljesítményre visszavezethető hibáiból eredő késedelméért; ez független a hiba okától vagy a hibás működéstől; ugyanez vonatkozik a szükséges karbantartási munkák miatt bekövetkező korlátozásokra.

8.6 A docu tools csak a saját szolgáltatásaiért vállal felelősséget.
Amennyiben az ügyfél – bármilyen oknál fogva – megbíz egy harmadik szakértő felet (a megbízás előtt minden esetben szükséges a docu tools írásos hozzájárulása), nem élhet követelésekkel a docu tools-al szemben, kár esetén a docu tools kártalanításra kell, hogy kerüljön továbbá a docu tools az ügyfél által nem vonható felelősségre.
Amennyiben a későbbi használat során a docu tools termékei az ügyfél saját fejlesztői által módosításra kerülnek vagy harmadik felek beavatkoznak a szoftver működésébe (változtatásokat végeznek a szoftveren, vagy a szükséges beállításokon), vagy ha az ügyfél hibájából problémák, hibák lépnek fel az alkalmazással, bármilyen garancia vagy a docu tools-ot érintő felelősség megszűnik.

8.7 Az ügyfél által használt végkészülékek és az internetkapcsolat biztosítása nem képezik a docu tools feladatát. A docu tools nem felelős azokért a károkért és hibákért, amelyek nem a docu tools szoftverhez köthetők (különösen csatlakozási hibák, nyilvános kommunikációs hálózatok zavarai, rendszerkövetelmények hiánya stb.)
A docu tools nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy adatvesztés, vagy más károsodás következhet be a szinkronizálási folyamat során, különös tekintettel az ügyfél internet kapcsolatához köthető zavarok miatt. Ilyen esetekben a docu tools nem vállal felelősséget függetlenül a docu tools vagy alvállalkozói hibáitól.

8.8 Az ügyfél teljes felelősséggel tartozik a https://cloud.docu.solutions minden felhasználásáért és/vagy egyéb tevékenységéért, amelyet a hozzáférési hitelesítő adataik felhasználásával hajtanak végre. Ennek megfelelően a hozzáférési adatokat az ügyfélnek biztonságosan kell tárolnia.

8.9 Adatfeldolgozó szerepéből adódóan a docu tools nem vállal felelősséget az ügyfél tárolt adatainak tartalmáért. Az ügyfél, adatai tulajdonosaként teljesen és kizárólagosan felelős azok tartalmáért.

8.10 A docu tools nem tartozik felelősséggel a károkért, és következményes károkért, különös tekintettel az adatvesztésre, az adatok elérhetetlenségére, mulasztásokra, zavarokra, veszteségre, törlésre, hibára, lopásra, megsemmisítésre, jogosulatlan hozzáférésre, tartalom megváltoztatásra, késésekre, hátráltató tényezőkre a felhővel kapcsolatosan.

8.11 Mindaddig, amíg a kötelezettségek vis maiorból fakadóan, például háború, terrorizmus, természeti katasztrófák, tűz, sztrájk, zárolás, embargó, szuverén beavatkozás, áramszünet, közlekedéssel kapcsolatos fennakadások, telekommunikációs vagy adat vezeték meghibásodásai, jogi környezetben történt változások, melyek hatással vannak a termékre a szerződés megkötését követően vagy a termékek bármely más okból történő hiánya miatt nem teljesíthetők megfelelően vagy időben, az nem jelenti a szerződés megszegését.

8.12 A docu tools csak a következő esetekben köteles felelősséget vállalni: szándékos és súlyos gondatlanság, személyi sérülés vagy enyhe gondatlanság esetén.

8.13 A docu tools nem vállal felelősséget harmadik felek által okozott károkért vagy közvetett károkért, mint például bevételkiesés vagy profit veszteség. A docu tools továbbá nem vállal felelősséget az elmaradt megtakarításokért, az adatok elvesztéséért, a következményes károkért vagy a harmadik fél követeléseiből adódó károkért.

8.14 Ha a felelősség a jogi szabályozások értelmében nem zárható ki, a kötelezettség az egyes károkozási eseményekért 5,000.00 EUR-ra a teljes károsult félre nézve 10,000.00 EUR-ra vagy legalább a docu tools Gmbh felelőségbiztosításának összegére korlátozódik. Amennyiben a teljes kár nagyobb, akkor az egyes károsultak kárigényei arányosan csökkentésre kerülnek.

8.15 A vevő részéről bármilyen jogi okból történő garancia- vagy felelősségi igény érvényesítésére a hiba vagy a sérülés megismerésétől számított hat hónap áll rendelkezésre; Az ügyfél részéről érkező, a garanciával vagy a felelősséggel kapcsolatos összes követelést – az ismeretektől függetlenül – legkésőbb a termék elfogadását követő két éven belül érvényesíteni kell, ellenkező esetben többé végérvényesen nem érvényesíthetők.

9. A szoftvertermékek és dokumentumok használati jogai

9.1 Ha a docu tools termékeket szolgáltat az ügyfélnek vagy lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy a termékeket a szolgáltatásai részeként használja, akkor az ügyfél nem kizárólagos, nem átruházható, nem továbbadható, korlátozott joggal rendelkezik a szoftvertermékek nem módosított formában történő felhasználására, mely a docu tools által egyoldalúan bármikor visszavonható.

9.2 Eltérő megállapodás hiányában a szoftvertermékekre vonatkozó további jogok nem ruházhatók át az ügyfélre. Az ügyfél semmilyen a termékkel kapcsolatos jogot nem szerezhet meg különös tekintettel a védjegyre, a szabadalomra vagy egyéb szellemi tulajdonra.

9.3 A docu tools által az ügyfélnek biztosított harmadik féltől származó szoftvertermékek esetében a szoftvertermékek gyártójának megfelelő licencfeltételei az irányadóak.

9.4 A docu tools által az ügyfélnek átadott összes dokumentum különös tekintettel a szoftvertermékek dokumentációjára semmilyen módon nem sokszorosítható, valamint terjeszthető sem ellenérték fejében, sem ingyen.

10. Szerzői jog

10.1 A szoftver minden tulajdonjoga, szerzői joga és ipari tulajdonjoga [beleértve, de nem korlátozva a szoftvertermékben található képekre, fotókra, animációkra, videókra, hangokra, zenére, szövegre és kisalkalamzásokra (appletekre)], a nyomtatott kísérőanyagok és a szoftver bármely másolata a docu tools vagy alvállalkozói tulajdonát képezik. A szoftvert a szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerzői jogi szerződések, valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb törvények és szerződések védik. A szoftver licenszelhető de nem értékesíthető.

10.2 Az ügyfél a végfelhasználói eszközökre telepített kliens szoftvert csak a szolgáltatás követelményeinek megfelelően és kizárólag ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatosan használhatja.

10.3 Az ügyfél nem jogosult a szoftvert visszafejteni, dekompilálni, vagy szétbontani kivéve, ha (és csak ebben a tekintetben) az alkalmazandó törvény ezt ennek a korlátozásnak az ellenére kifejezetten engedélyezi.

10.4 Az ügyfél nem licenszelheti, al-licenszelheti, kölcsönözheti, adhatja bérbe vagy ruházhatja át a szoftvert bármely más módon harmadik fél számára. Az ügyfél nem jogosult a szoftvert közvetlenül vagy közvetve harmadik félnek átadni, vagy terjeszteni.

11. Titoktartás

11.1 Az ügyfél biztosítja a docu tools-t, hogy a szerződés és annak teljesítése kapcsán tudomására jutott minden üzleti titkot bizalmasan kezel, és harmadik fél számára nem tesz hozzáférhetővé, kivéve, ha azok általánosan ismertek, az átvevő számára korábban is ismertek voltak bármilyen titoktartási kötelezettség nélkül, kommunikálva lettek vagy átadásra kerültek az átvevőnek egy harmadik fél által, bármilyen titoktartási kötelezettség nélkül, bizonyíthatóan az átvevő által függetlenül lettek le/kifejlesztve, vagy jogilag kötelező érvényű hivatalos vagy bírósági határozat alapján nyilvánosságra kell őket hozni.

11.2 Azok az alvállalkozók, amelyekkel a docu tools konzultált, nem tekintendők harmadik félnek, amennyiben a jelen pontnak megfelelő titoktartási kötelezettség alá tartoznak.

11.3 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén az ügyfél felelősséggel tartozik a docu tools felé minden ebből eredő kárért.

12. Egyéb rendelkezések

12.1 A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek ügyfél által történő bármilyen megszüntetéséhez a docu tools előzetes írásos beleegyezése szükséges. A docu tools ugyanakkor jogosult a szerződéseket harmadik fél részére átruházni az ügyfél beleegyezése nélkül, miáltal jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) továbbra is érvényesek lesznek a szerződéses viszonyra, hacsak erről a docu tools egyoldalúan másként nem rendelkezik.

12.2 A docu tools jogosult harmadik fél teljes vagy részleges igénybevételére kötelezettségei teljesítésének érdekében.

12.3 A használat időtartamától függetlenül a docu tools felé utólagos kártérítési igény benyújtására nincs lehetőség, amennyiben az ügyfél a szerződött időtartam alatt a szoftver felhasználására továbbá nem tart igényt.

12.4 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése érvényét veszti, az a fennmaradó rendelkezésekre és ezek alapján kötött szerződések érvényességére nincs hatással. Az érvényét vesztett rendelkezés helyébe egy, az értelme és célja szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép.

12.5 A szerződéses kapcsolatot kizárólag a magyar jogszabályok szabályozzák, a referencia-szabványok kizárásával és az ENSZ Értékesítési Egyezményének kizárásával. Az összes szolgáltatás és kötelezettség teljesítésének és fizetésének a helye Budapest. Jelen ÁSZF keretében a felek Budapest főváros illetékes bíróságát állapítják meg a joghatóság helyeként.